2013 Inauguration


capitolinauguration.jpg

cimg3368.jpg

cimg3380.jpg

cimg3388.jpg

cimg3407.jpg

cimg3410.jpg

cimg3414.jpg

cimg3422.jpg

cimg3424.jpg

obamalimo.jpg

Return